Odsłon : 4368710

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Drukuj Email
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA W WIEKU 3 - 5 LAT DO 
PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI w………………………
 
na rok szkolny 2010/2011
( 01.09.2010 – 31.08.2010 r.) 

I  DANE DZIECKA

1. Imiona i nazwisko dziecka ………………………….................................................................


2. Adres zameldowania ( stały/czasowy)*……………………………………………………………….

3. Adres zamieszkania dziecka ………………………………………………………………………….

4. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………...

5. PESEL ………………………………………………………………………………………………...

6. Od kiedy dziecko będzie uczęszczać do ogniska ………………………………………………..

7. Czy dziecko uczęszczało już do przedszkola (tak/nie)* , nazwa placówki …………………………………………………………………………………………………................

8. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne …………………………………………………………………………………………………...……….……

……………………………………………………………………………………..............................................

9. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o kształceniu specjalnym, opinię o wczesnym

wspomaganiu* (w przypadku posiadania ww. dokumentów należy dołączyć kopię w załączeniu)

10. Zalecenia lekarskie ………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………

II DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW*

MATKA/OPIEKUNKA*

OJCIEC/OPIEKUN*

 1. Imiona i nazwisko matki/opiekunki

 1. Imiona i nazwisko ojca/opiekuna

 1. Adres zamieszkania i zameldowania (stały/czasowy)*matki

Tel.

 1. Adres zamieszkania i zameldowania (stały/czasowy)* ojca

Tel.

3. Rodzina pełna, niepełna, zastępcza* ……………………………………………………….................

4. Informacja o ograniczeniu praw rodzicielskich …………………………………………………………………

5. Dodatkowe informacje ……………………………………………………………………………

MATKA/OPIEKUNKA*

OJCIEC/OPIEKUN*

Miejsce pracy:

Miejsce pracy:

Telefon:

Telefon:

Zawód:

Zawód:

Czas pracy od-do

Czas pracy od-do

Oświadczam, iż przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………………………

miejscowość, data

podpis ojca/opiekun                                                                                                    matki/opiekunki

III RODZICE/OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

1)      Zapoznania się i przestrzegania postanowień aktualnie obowiązującego regulaminu placówki

2)      Niezwłocznego poinformowania o każdej zmianie danych osobowych własnych oraz dziecka.

V OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA (imię nazwisko, adres wiek)

 1. ……………………………………………………………………………………………………………

 2. ……………………………………………………………………………………………………………

Zapoznałam się                                                Zapoznałem się

………………………………………..                    …………………………………………..

Data i podpis matki/opiekunki                                                              Data i podpis ojca/opiekuna

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu: …………………………………………………..

 1. Zakwalifikowała w / wym. dziecko do …………………………………………………………………
 2. Zakwalifikowała w / wym. dziecko na listę rezerwową ………………………………………………
 3. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu ………………………………………………………………

Podpisy członków komisji

Nazwisko, Imię,                                            Funkcja                                                  Podpis

 1. ………………………………………………………..                                       ……………………………
 2. ………………………………………………………..                                       ……………………………
 3. ………………………………………..………………                                       ……………………………

* niepotrzebne skreślić

INFORMACJE DOTYCZACE DANYCH OSOBOWYCH  Zgodnie z Zarządzeniem MEN Nr 5 z dnia 18.03.1993 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. Urz. MEN
Nr 4/93 poz. 12) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI

„JAN PAWEŁ II – PAMIĘTAMY”

MIELNO 05.06.2010 R.

POD HONOROWYM PATRONATEM:

„KLUB RADNYCH GMINA DLA MIESZKAŃCÓW”

ORGANIZATOR:          Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa

Przyjaciół Dzieci w Mielnie

Mielno 8, 73-155 Węgorzyno

ADRESACI:

-        każda jednostka TPD

-        świetlica wiejska

-        sołectwo sąsiadujące z gminą Węgorzyno tzn.:

- gmina Węgorzyno,

- gmina Ińsko,

- gmina Recz,

- gmina Łobez,

- gmina Stargard Szczeciński;

może zgłosić jednego uczestnika bądź grupę,  ( ilość grupy dowolna ),

która będzie reprezentować daną instytucję.

PATRONAT HONOROWY:

KLUB RADNYCH GMINA DLA MIESZKAŃCÓW

PATRONAT MEDIALNY:

NOWY TYGODNIK ŁOBESKI

TERMINARZ:

05 czerwca 2010 r – Mielno gm. Węgorzyno

MUZYKA:

Repertuar powinien obejmować utwory muzyczne nawiązujące do treści życia

działalności Jana Pawła II, uczestnik bądź grupa wykonuje tylko jeden utwór;

JURY:

Jury pod uwagę brać będzie walory wokalne, dykcję, interpretację

dobór repertuaru do możliwości wokalnych i ogólne wrażenia artystyczne;

Nagrody:

-        jury może przyznać wyróżnienia

-        przewidziane są nagrody rzeczowe

-        każdy uczestnik otrzyma dyplom pamiątkowy

-        organizatorzy zapewniają poczęstunek;

 

 

 

Adres do korespondencji:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Mielno

73-155 Węgorzyno

tel.697-688-598

tel.517-450-793

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do udziału w festiwalu piosenki pt.: JAN PAWEŁ II – PAMIĘTAMY”

05 czerwca 2010 r.

UCZESTNIK FESTIWALU

Imię i nazwisko

Uczestnictwo

( poprawne podkreślić)

- SOLISTA

- GRUPA

Telefon komórkowy

REPREZENTOWANA GRUPA/ORGANIZACJA / INSTYTUCJA

Nazwa....................................................

Osoba kontaktowa

Telefon kontaktowy

UTWÓR JAKI WYKONA UCZESTNIK ( Uczestnicy )

Tytuł........................................................

Autor.......................................................

Przesyłanie niniejszego formularza jest jednocześnie oświadczeniem, że dane zawarte w formularzu podane są zgodnie z najlepszą wiedzą oraz zobowiązaniem się do:

 • Osobistego udziału w festiwalu bądź wyznaczenia osoby na zastępstwo..............................

Kontaktu z przedstawicielem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Mielnie

 • 73-155 Węgorzyno w celu ustalenia wszelkich formalności...................................................

 

Przesłanie niniejszego formularza jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Mielnie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do dnia 07 maja 2010 ( PIĄTEK ) r. :

e-mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

pocztą lub osobiście: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Mielnie

Mielno, 73-155 Węgorzyno

 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies