Odsłon : 4360018

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Formy i zakres działalności Drukuj Email

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działa w oparciu o zasady:

  • równości szans wszystkich dzieci w dostępie do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury, zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw Życiowych dziecka,
  • sprawiedliwego, równego traktowania i poszanowania podmiotowości i godności dziecka,
  • tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy i poglądów,
  • integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych,
  • działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej i wolontariatu.

Cele statutowe Towarzystwo realizuje poprzez:

1) współpracę z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu,

2) realizacje zleconych zadań publicznych, w ramach zadań statutowych Towarzystwa,

3) wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań mieszczących się w celach i zadaniach Towarzystwa, opiniowanie aktów prawnych dotyczących dzieci,

4) promocję i organizację społecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmowanie interwencji w sprawach dzieci, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny - za ich zgodą przed: szkołą, placówką opiekuńczowychowawczą, sądem i innymi instytucjami, w granicach dopuszczalnych prawem,

5) udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu, leczeniu, terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających rodzinę,

6) rozwijanie i upowszechnianie rodzinnych form opieki, organizację ustawicznego kształcenia, pomocy i wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych,

7) prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności alkoholizmu i narkomanii,

8) organizacje i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii, inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentację,

9) organizowanie konferencji, seminariów szkoleń, instruktażu, pomocy metodycznej, wypracowanie i upowszechnianie programów społeczno-pedagogicznych wzbogacających pracę na rzecz dzieci, podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa,

10) organizacje współpracy międzynarodowej, wymianę doświadczeń, upowszechnianie dorobku, myśli i praktyki pedagogicznej Towarzystwa,

11) pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i funduszy na działalność statutową Towarzystwa, prowadzenie działalności charytatywnej.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

W ramach działalności statutowej Zachodniopomorskie TPD prowadzi aktualnie następujące placówki:

- 129 placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacjąspołeczną, zaniedbanych socjalnie itp., tzw. środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD, pod opiekąktórych znalazło się ok. 5 123 dzieci;

- 41 wiejskich ognisk przedszkolnych obejmujących opieką dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat;

opieką zostało objętych ok. 620 dzieci;

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy TPD dla dzieci „głębiej” upośledzonych w Myśliborzu

- 4 ośrodki specjalistyczne:

- Ośrodek Interwencyjno – Mediacyjny TPD w Szczecinie,

- Ośrodek Mediacyjno – Terapeutyczny TPD w Koszalinie

- Ośrodek Pomocy Rodzinie TPD w Połczynie Zdroju;

- Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy TPD w Koszalinie;

- Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy w Szczecinie;

- Ośrodek Metodyczny KKWR Filia Koszalin przy Oddziale Okręgowym w Koszalinie;

- 3 Rzeczników Praw Dziecka – w Szczecinie, Koszalinie, Wałczu;

- 2 Ośrodki Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli: w Szczecinie oraz w Koszalinie;

- 16 Specjalistycznych Kół TPD pomocy dzieciom chorym – 995 dzieci objętych pomocą

- 45 Punktów Poradnictwa Rodzinnego;

- 2 Punkty Interwencyjne w Ogniskach TPD (Dołuje, Nowe Warpno)

- 4 Punkty Poradnictwa Prawnego;

- 216 Kół TPD działających w placówkach szkolnych.

 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies