Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

W rodzinie siła


Wraz z nowym rokiem rozpoczęliśmy nowy projekt o nazwie „W rodzinie siła” współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie prowadzony w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r. na terenie 5 powiatów województwa Zachodniopomorskiego.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie i poprawa pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych rodzinom z trudnościami w sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz zwiększenie powrotów dzieci do rodzin biologicznych z pieczy zastępczej.
 

W projekcie jest uwzględniona pomoc dla min. 80 rodzin ubogich i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada kompleksową i indywidualną formę wsparcia rodzin w tym 80 os. dorosłych i 120 dzieci w wieku 6-18 lat, objętych wsparciem w ramach 8 nowopowstałych Placówek Wsparcia Dziennego TPD, w tym: 8 dzieci z pieczy zastępczej oraz 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Działania realizowane w ramach projektu:
  • Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

  • Wsparcie i poprawa w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych  i funkcjonowania gospodarstw domowych min. 80 rodzin ubogich i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.
  • Zwiększenie powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych.​​​​​​
  • Kompleksowe i indywidualne wsparcie rodzin w tym 80 osób dorosłych i 120 dzieci w wieku 6-18 lat, objętych wsparciem w ramach  8 nowopowstałych Placówek Wsparcia Dziennego TPD, w tym : 8 dzieci z pieczy zastępczej, 5 dzieci z orzeczeniem o  niepełnosprawności.

Placówki biorące udział w projekcie:

Prośba o udział w szacowaniu wartości zamówienia z dnia 20.05.2021

Skan

Rozeznanie rynku na zakup zestawów zabawek w związku z realizacją projektu „W rodzinie siła”
 
Postępowanie prowadzone zgodnie z procedurą Rozeznania Rynku, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zapytanie ofertowe na dostawę zestawów zabawek oraz 8 zestawów zestaw gier planszowych, układanek, gier multimedialnych do 8 nowopowstałych Placówek Wsparcia Dziennego TPD w Sokolnikach, Wysokiej Kamieńskiej, Gostyniu, Lubieniowie, Nętkowie, Tarnowie, Suchanówku oraz w Szczecinie w zabawki współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe | Specyfikacja do oferty

Rozeznanie rynku na zakup materiałów plastycznych w związku z realizacją Projektu "W rodzinie siła"
 

W związku z realizacją Projektu pn. „W rodzinie siła”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Priorytetu inwestycyjnego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym  w ramach Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.07.06.00-32-K002/20-00, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie przeprowadza rozeznanie rynku na zakup materiałów plastycznych dla 8 Placówek Wsparcia Dziennego .

Rozeznanie rynku na zakup materiałów szkoleniowych  | Formularz ofertowy

W związku z realizacją Projektu pn. „W rodzinie siła”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Priorytetu inwestycyjnego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym  w ramach Działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.07.06.00-32-K002/20-00, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie przeprowadza rozeznanie rynku na świadczenie usługi dostępu do mobilnej sieci Internet na potrzeby każdej z 8. nowopowstałych placówek wsparcia dziennego TPD w Sokolnikach, Wysokiej Kamieńskiej, Gostyniu, Lubieniowie, Nętkowie, Tarnowie, Suchanówku oraz w Szczecinie  .

Rozeznanie rynku na świadczenie usług Internetowych  | Formularz ofertowy

Rozeznanie rynku na zakup zestawów zabawek w związku z realizacją projektu „W rodzinie siła”. Postępowanie prowadzone zgodnie z procedurą Rozeznania Rynku, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie WARSZTATÓW DLA RODZIN OBJĘTYCH PROJEKTEM w 8 nowopowstałych Placówkach Wsparcia Dziennego TPD w Sokolnikach, Wysokiej Kamieńskiej, Gostyniu, Lubieniowie, Nętkowie, Tarnowie, Suchanówku oraz w Szczecinie

Warsztaty dla rodziców - rozeznanie rynku

 

Dokumenty do pobrania

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk