Odsłon : 4368850

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze / Przedszkola / Punkty Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Drukuj Email

STATUT

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI


Dział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Pobierz plik

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, zwane dalej „Towarzystwem”, jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodziców. Ilekroć w niniejszym statucie mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych.

2. Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i  obowiązków jego rodziców, opiekunów oraz innych odpowiedzialnych za nie osób.

3. Towarzystwo jest kontynuatorem myśli społecznej i pedagogicznej swych poprzedników:

Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Korzysta z ich doświadczeń oraz dorobku.

4. Tożsamość Towarzystwa kształtowana jest w oparciu o zasady:

  • równości szans wszystkich dzieci do wychowania w rodzinie, dostępu do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury, zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw Życiowych dziecka,
  • sprawiedliwego, równego traktowania, poszanowania podmiotowości i godności dziecka,
  • tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy i poglądów,
  • integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych i dyskryminowanych,
  • działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej i wolontariatu.

5. Towarzystwo działa w zgodzie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, w dialogu społecznym z władzą publiczną.


Czytaj więcej -->

 

Program partnerski

Copyright 2010 © www.tpd.szczecin.pl Created by ITPOL - usługi informatyczne szczecin,

Polityka Cookies