Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Przedszkolaki w gminie Suchań - jest nas więcej

PRACA ZDALNA
 
W Przedszkolu Słoneczko Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suchaniu realizowany jest program tworzony na bieżąco i nieustannie modyfikowany w miarę zauważanych potrzeb wychowanków. Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017) wyznacza tor działań w przedszkolu na wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to ma umożliwić gromadzenie doświadczeń pozwalających na odkrywanie własnych możliwości dzieci, działanie i odkrywanie sensu tego działania. Idąc tym torem kładziemy ogromny nacisk aby metody pracy były przede wszystkim: aktywizujące, w formie zabawy; badawcze, wycieczki, doświadczenia naukowe; problemowe; metody przy użyciu klanzy; metody wykorzystujące dramę. Nasze działania dydaktyczne wspieramy programem wydawnictwa Mac - edukacja pt. Olek i Adaktóry modyfikujemy wg. potrzeb przedszkolaków. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w trzech grupach wiekowych oraz w grupach łączonych. Organizujemy pokazy edukacyjne z udziałem dzieci, zapraszamy gości, którzy mogą np. zaprezentować swój zawód. Odwiedzamy okoliczne miejsca typu biblioteka, szkoła, poczta itp., do zajęć wykorzystujemy wszelkie dostępne materiały, które umożliwiają lepsze poznanie i zbadanie danego tematu. Poprzez nasze działania staramy się zapewnić całościowy rozwój przedszkolakom we wszystkich sferach edukacji przedszkolnej, realizujemy edukację przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole. W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych, prowadzonych przez specjalistów w danej dziedzinie. Są to: Muzykoterapia, podczas której dzieci biorą udział w zabawach przy wykorzystaniu utworów muzycznych, z użyciem instrumentów. Podczas zajęć logopedycznych dzieci biorą udział w zajęciach, w formie zabawy, które pozwalają korygować wady wymowy i usprawniać aparat mowy. Podczas zajęć z języka angielskiego, poprzez zabawę dzieci rozwijają kompetencje komunikacyjne w tym języku. W czasie zabaw na gimnastyce korekcyjnej przedszkolaki kształtują prawidłową postawę ciała oraz korygowane są wady postawy. Kadra przedszkola ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków poprzez zebrania organizacyjne i uroczystości okolicznościowe.Sprawozdanie z wyjazdu edukacyjnego 

PRZEDSZKOLE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI „SŁONECZKO” W SUCHANIU

Wycieczka integracyjna dla dzieci, w dniu 17.07.2020 do „ Folwarku w plenerze.”

Wizyta dzieci z naszego przedszkola w „Folwarku w plenerze,” w Słodkówku miała charakter edukacyjno- integracyjny, odbyła się w formie biesiady przy ognisku w połączeniu z wieloma atrakcjami.  Dzieci miały możliwość obcowania ze zwierzętami: alpakami, osiołkami, kozami, owcami oraz kucykami i  końmi. Niektóre z nich mogły karmić, a inne podziwiać. Największą atrakcją była przejażdżka na kucyku. Wycieczka miała również charakter edukacyjny, organizatorzy zabrali dzieci na wycieczkę  „starodawnym wozem” po lesie. Podczas licznych przystanków dzieci mogły obserwować ciekawostki przyrodnicze. Inną, równie ciekawą atrakcją  było strzelanie do celu, czyli „paintball.” Oprócz tych atrakcji dzieci bez ograniczeń mogły korzystać z ogromnego placu zabaw z trampoliną, boiskiem do siatkówki, licznymi huśtawkami oraz odpoczywać przy słodkim bufecie. 

CELE PROJEKTU:
Cel szczegółowy RPO WZ 2014- 2020:
Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek
przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.

Cel główny projektu:
Wzrost dostępności do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego w gminie Suchań w województwie zachodniopomorskim poprzez utworzenie 25 miejsc w przedszkolu w Suchaniu i realizację zajęć dodatkowych dla całej społeczności. Ośrodka Wychowania Przedszkolnego 54 dzieci - gwarantujących zwiększenie szans edukacyjnych w okresie: 1.06.2019-31.08.2020.

Projekt obejmuje następujące działania: dostosowanie obiektu i doposażenie OWP oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania h dla25 dzieci przez okres 12 miesięcy, realizację zajęć specjalistycznych i realizację zajęć dodatkowych dla 54 dzieci w tym dla dzieci z rodzicami oraz form doskonalenia nauczycieli OWP.

PLANOWANE EFEKTY:
Cel kierunkowy 5.6. Zwiększenie dostępności i uczestnictwa w edukacji przedszkolnej. Na cel główny składają się następujące cele szczegółowe:

nr 1. Wzrost potencjału obiektu do realizacji wsparcia wobec 25 nowych miejsc w OWP Słoneczko w Suchaniu, poprzez dostosowanie i doposażenie placówki w okresie do 30.10.2019. Rezultaty do tego celu to: ilość miejsc przedszkolnych dofinansowanych w projekcie : 25 szt,
nr 2. Wzrost potencjału rozwojowego 25 dzieci OWP poprzez objęcie edukacją przedszkolną w okresie 12 miesięcy realizacji projektu- z rezultatem ilość miejsc przedszkolnych dofinansowanych w projekcie: 25 szt.
nr 3. Wzrost szans edukacyjnych u 54 dzieci objętych edukacją przedszkolną dzięki realizacji zajęć dodatkowych, w tym zajęć wspólnych z rodzicami w terminie 1.10.2019- 31.08.2020. Rezultat potwierdzający to: Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 54.
nr 4.Wzrost kompetencji kadry nauczycieli do 31.08.2020: Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kompetencje w zakresie pedag.specjal. 2 osoby. Wnioskodawca obejmuje wsparciem placówkę zlokalizowaną Suchaniu w obiekcie szkolnym przy ul.Kard. Augusta Hlonda 1 .

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk