Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Małymi krokami w wielki świat

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE RELIZUJE PROJEKT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL SZCZEGÓŁOWY RPO WZ 2014-2020: Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.

W RAMACH PROJEKTU ZOSTAJE UTWORZONY NOWY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLA I PROWADZONE BĘDĄ ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DWÓCH ODDZIAŁÓW W PRZEDSZKOLU:

Projekt przewiduje 3 zadania:
1.przygotowanie i doposażenie placówki w zakresie 20 nowych miejsc.
2. bieżące funkcjonowanie nowego oddziału przez okres 12 miesięcy.
3.realizację zajęć dodatkowych dla wszystkich 39 dzieci.

Rezultatami produktu będą: Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatk. zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej -39 os., Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie 20 szt., Liczba utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszk.- 20 szt.,Liczba dzieci uczestniczących w dodatkowych zajęciach specjalistycznych 39os., Liczba dzieci uczestniczących w dodatkowych zajęciach stymulujących rozwój psychoruchowy- 39.,Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach językowych- 39., Liczba godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych-220., Liczba godzin dodatkowych zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy - 352., Liczba godzin dodatkowych zajęć językowych- 352. Wskaźniki rezultatu: Liczba utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniudofinans. ze środków EFS- 20 m, Wzrost liczby dzieci objętych wsparciem w ramach edukacji przedszkolnej-4,12% (w zaokrągleniu 4,0%). Projekt realizowany przez TPD ZOR w partnerstwie z Gminą Miastem Stargard. Grupę docelowa stanowią dzieci 3-4 letnie mieszkańcy Gm.M. Stargard w zakresie utworzenia i finansowania bieżącego funkcjonowania przez 12 miesięcy nowych miejsc przedszkolnych, grupa wszystkich 39 dzieci w wieku przedszkolnym zg. z ust. o oświacie w zakresie zaj.dodatkowych.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk