Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Statut

W postaci Towarzystwa Przyjaciół Dzieci kontynuujemy prace i wartości naszych poprzedników z Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jesteśmy zrzeszeniem osób działających na rzecz i dobro dzieci i ich rodziców. Wchodzimy w role rzecznika praw dziecka, chronimy i promujemy ich prawa z poszanowaniem do obowiązków rodziców i opiekunów prawnych.

 

Postaramy się przedstawić Państwu naszą tożsamość oraz wskazać:
  • Nasze wartości;
  • Odbiorców naszych działań;
  • Cele i sposoby ich realizacji.

Nasza tożsamość odzwierciedla się w naszych celach, które są kształtowane w oparciu o zasady:
  • Równości szans dla wszystkich dzieci do wychowania w rodzinie, dostępu do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury oraz zdobyczy techniki i perspektyw życiowych
  • Sprawiedliwego oraz równego traktowania
  • Poszanowania podmiotowości i godności dziecka
  • Tolerancji oraz szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy i poglądów
  • Wychowania w duchu patriotyzmu
  • Integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych i dyskryminowanych
  • Działalności humanitarnej, charytatywnej oraz wzajemnej pomocy w pracy społecznej i wolontariatu
​​​​​​​

Odbiorcy

Naszymi działaniami obejmujemy wszystkie osoby w rodzinie. Pomagamy dzieciom i młodzieży, także po osiągnięciu pełnoletniości, oraz rodzicom i opiekunom prawnym.  Nasze działania kierujemy również do grup zawodowych, samorządów świadczących na rzecz dziecka i rodziny oraz do ogółu społecznego.

Cele

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci tworzy społeczny ruch na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom. Nasze cele obejmują działalność pożytku publicznego m.in. w zakresie upowszechniania i ochrony praw dziecka, pomocy społecznej kierowanej do rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.  Kreowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu turystyki i krajoznawstwa. Promowania i ochrony zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych poprzez rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.  Promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności charytatywnych. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Pomocy w przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologii społecznej. Zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Realizacja

Ustalone przez nas cele i zadania realizujemy m.in. poprzez współpracę z organami władzy publicznej, kościołami i organizacjami pozarządowymi. Wyrażanie opinii  i stanowisk wobec problemów i rozwiązań mieszczących się w naszych celach i zadaniach. Monitorujemy funkcjonowanie instytucji publicznych związanych z realizacją praw dziecka. Promujemy i organizujemy społeczne rzecznictwo interesów dziecka oraz podejmujemy interwencje w ich sprawach poprzez reprezentowanie dzieci i rodziców w różnych instytucjach. Inicjujemy i prowadzimy prace badawcze związane z rozwojem dziecka. Staramy się zapobiegać wychowywaniu się dziecka poza rodziną poprzez udzielanie pomocy rodzicom w sprawowaniu opieki nad dzieckiem oraz prowadzenie poradnictwa rodzinnego i prawnego

Tworzymy i prowadzimy specjalistyczne formy pomocy, wychowania i rehabilitacji społecznej i zawodowej. Pomagamy w usamodzielnieniu dzieci i młodzieży, w tym wychowującym się poza rodziną, niepełnosprawnym i przewlekle chorym. Chronimy dzieci przed patologią, ubóstwem, wykluczeniem społecznym oraz bezprawnym wykorzystywaniem pracy  dzieci i innymi formami przemocy. Organizujemy różne formy zagospodarowania czasu wolnego przez tworzenie organizacji placówek oraz środowisk wychowawczych w miejscu zamieszkania dziecka. Aranżujemy również różne formy wypoczynku w postaci wycieczek i wyjazdów. Podnosimy poziom wiedzy i kultury pedagogicznej rodziców i ogółu społecznego oraz organizujemy różnorodne formy kształcenia i doskonalenia nauczycieli i wychowawcówTowarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk