Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Lato w mieście 2020

Zajęcia  Lato w mieście – w  Dobrzanach, Starzycach i Osiedle Kasztanowe 85 w Szczecinie w ramach programu PEPCO.Zajęcia obejmują  wsparciem większość sfer prawidłowego rozwoju dziecka – emocjonalną, poznawczą, twórczą, ruchową, zabawową. Każda z nich będzie miałaodzwierciedlenie w różnorodności oferty, z pełnym zabezpieczeniem podstawowych potrzeb dziecka. 


Propozycje zajęć stacjonarnych:
 • Zajęcia taneczne
 • Zabawy z animatorem, pokazy iluzjonistyczne 
 • Biegi patrolowe
 • Gry i zabawy ruchowe
 • Rekreacja na sportowo
 • Zabawy socjoterapeutyczne
 • Warsztaty plastyczne i rękodzieło
 • Konkursy z nagrodami ( sportowe, gier planszowych, kulinarne
Propozycje zajęć w terenie:
 • Kino
 • Park trampolin
 • Ognisko w  Parku Leśnym Zdroje.
 • Warsztaty przyrodnicze w Szczecińskim Centrum Edukacji Ekologicznej „Szmaragdowe- Zdroje”
 • Rodzinny plac rozrywki – Podjuchy
​​​​​​​​​​​​​​Wycieczki
 • Nad morze
 • ​​​​​​​Do Trzebieży lub Smentowic
 • Wycieczka statkiem po Odrze
 • Centrum Rozrywki „Laguna „ w Gryfinie
Zajęcia organizowane będą przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - dwoje wychowawców i instruktor tańca. Będziemy się starać , aby zminimalizować powtarzalność atrakcji . Okres kwarantanny, zdalne nauczanie , problemy z pracą w  rodzinach mogły wytworzyć  wiele napięć. Wiele rodzin niestety nie stać na wypoczynek dzieci poza miejscem zamieszkania. Wychodząc naprzeciw tym problemom, pragniemy zorganizować dzieciom wakacje kreatywnie i z uśmiechem na twarzy. 

Zajęcia taneczne w placówce na Osiedlu Kasztanowe 85 w Szczecinie , Starzycach i Dobrzanach  

Program kładzie szczególny nacisk na kształtowanie człowieka charakteryzującego się pozytywną postawą wobec swojego ciała i zdrowia. Budując jego koordynację ruchową i ogólną sprawność fizyczną, jednocześnie stymuluje rozwój psychiczny, rozwija kreatywność, odwagę, poprawia samoocenę i odporność psychiczną. Tworzy warunki rozwoju uzdolnień ruchowych w formie artystycznej oraz poprzez treści związane z tradycją zwyczajów towarzyskich, uczy właściwych form zachowania i postępowania. 

Zajęcia taneczne zapewniają uczestnikom w szczególności: 

 • naukę poprawnego i swobodnego, niewerbalnego wypowiadania się (gestem, ruchem ciała, itp.) z zaznaczeniem emocjonalności wypowiedzi, 
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 
 • dochodzenie do zrozumienia, a nie do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, 
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywania rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, 
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych, itp.),
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej. 

Instruktorzy i trenerzy tworzą uczestnikom zajęć warunki do nabywania następujących umiejętności: 

 • rozwijanie sprawności psychofizycznych, 
 • odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy i umiejętności oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków, 
 • planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności, 
 • poprawnego posługiwania się językiem niewerbalnym, niezbędnym do publicznych prezentacji tanecznych, 
 • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, 
 • rozwiązywania problemów w sposób twórczy, 
 • przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych (w parze i w zespole). 

Instruktorzy i trenerzy w pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby uczestnicy zajęć w szczególności: 

 • znajdowali środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, społecznym, estetycznym, moralnym, duchowym), 
 • przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji ci oraz mieli możliwość doskonalenia się, 
 • rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, 
 • kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć wspólnotę wychowawców i dzieci. 
 • mieli świadomość użyteczności edukacji na danym etapie, 
 • stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych, 
 • poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 

Obok zadań dydaktycznych i wychowawczych instruktorzy i trenerzy tańca wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb. Konieczne jest podejmowanie przez instruktorów i trenerów działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczestników zajęć. 

Program przygotowuje dzieci również do nagrania wideo klipu tanecznego podsumowującego pracę podczas wakacyjnych warsztatów.

  
​​​​​​​
Przygotowanie  klipu promującego  zajęcia taneczne prowadzone w ramach projektu PEPCO.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk