Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dzieci są dla nas najważniejsze!
KRS 0000133561

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Nasze Towarzystwo stoi na straży praw dziecka każdego dnia, ale dziś w Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, szczególnie zachęcamy do refleksji.
Dzisiejszy dzień jest okazją, aby przypomnieć sobie i innym, że każdemu dziecku, niezależnie od jego pochodzenia, miejsca zamieszkania, koloru skóry czy wyznania, przynależą takie sam prawa – prawa człowieka. 

Zachęcamy Was do poświęcenia chwili i przeczytania artykułu przygotowanego przez naszą społeczną rzecznik praw dziecka - Magdalene Wilk.
 
Dziecko też ma prawa...
 
Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.
Janusz Korczak.

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. To dzień, który skłania do refleksji na temat sytuacji dziecka we współczesnym świecie. Wiadomym jest, że nie zawsze i nie wszędzie dzieci traktowane są dobrze i z szacunkiem należnym każdemu człowiekowi. Po to, aby tak się działo powstała Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989 r. Tak więc przy okazji kolejnej rocznicy, tak ważnego wydarzenia przypomnijmy ogólne jej założenia.

Konwencja o Prawach Dziecka nie jest dziełem literackim, lecz aktem prawnym. Jej język zawiera typowe dla przepisów prawa sformułowania. Treść podzielono na części dotyczące różnych aspektów życia. Między innymi takich jak: „Prawo do życia”, „Prawo do wyrażania własnych poglądów i przekonań”, „Prawo do Prywatności”, „Prawo do wychowania w rodzinie”, „Ochrona przed przemocą i okrucieństwem, wyzyskiem oraz innym złym traktowaniem”, „Dobro dziecka jako cel najwyższy”, „Prawo do ochrony zdrowia”, „Prawo do godziwych warunków socjalnych”, „Prawo do nauki”, „Ochrona przed różnymi formami wyzysku, w tym wyzyskiem ekonomicznym”, „Ochrona przed nieludzkim traktowaniem”, „Dziecko, a działania zbrojne” oraz „Ochrona dziecka w procesie karnym”.

W związku z realizacją projektów podjętymi przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci mającymi na celu wsparcie rodziny w pełnieniu jej podstawowych funkcji, pragniemy skupić naszą uwagę na tych treściach, które odnoszą się, do praw dzieci związanych z należnym miejscem w rodzinie biologicznej.
W I części w rozdziale zatytułowanym: „Prawo do wychowania w rodzinie” art. 18 ustanowiono, że;
Państwa-Strony podejmują wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania zasady, że oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka ma być przedmiotem ich największej troski.

W celu zagwarantowania i popierania praw zawartych w niniejszej konwencji Państwa-Strony będą okazywały odpowiednią pomoc rodzicom oraz opiekunom prawnym w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowaniem dzieci, oraz zapewnią rozwój instytucji, zakładów i usług w zakresie opieki nad dziećmi.
Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia dzieciom pracujących rodziców prawa do korzystania z usług instytucji i zakładów w zakresie opieki nad dziećmi, do których są one uprawnione.

Jak wynika z analizy treści konwencji. Rodzina pełni bardzo ważną rolę w życiu każdego dziecka. Tylko w jej strukturach młody człowiek może prawidłowo rozwijać się i wchodzić w dorosłe życie. Jednakże rodzina winna być zdrowa, pozbawiona dysfunkcji i wspierana przez państwo poprzez instytucje do tego powołane. Pedagog rodzinny, którego zadaniem jest kompleksowe wsparcie rodziny będącej w kryzysie wypełnia brakujący element pracy z dzieckiem w placówkach wsparcia dziennego, a jego zadania jasno wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka i Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Pieczy Zastępczej.

Konwencja o Prawach Dziecka jest bardzo ważnym aktem prawnym dającym szansę dzieciom na wspaniałe, pełne radości dzieciństwo. W dniu tak ważnym dla wszystkich dzieci, ale też każdego dnia Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny wraz ze Społecznym Rzecznikiem Praw Dziecka w Szczecinie zabiega o dobro dziecka we wszystkich aspektach jego życia.

Jako Społeczny Rzecznik wszystkich dzieci życzę „Małym Ludziom”, aby ci więksi, dorośli przestrzegali wszystkich artykułów zawartych w Konwencji.

powrót

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin
Telefon: 91 43 45 128
Numer konta: 62 1240 3813 1111 0000 4375 6621
napisz do nas
© Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk